מדיניות החזרה וביטולים

ההזמנה על בסיס איסוף ממחסני חברת כיסו-אות להלן "החברה".
קבלת הציוד הינה ממחסני החברה ברחוב שרה ושמואל גוטהילף 18 רחובות.
ימים א-ו (ערבי חג) החל מהשעה 10:00 בבוקר עד לשעה 16:00 .
– בשבתות וחגים אין אספקת ציוד .
– הציוד יושכר כשהוא על אריזה ועגלה .
– הציוד יוצא ממחסני החברה שהינו תקין ונקי .
-האחריות הלקוח לבדוק את הציוד מיד עם קבלתו .
-לא יתקבלו תלונות לאחר קבלת הציוד ע"י הלקוח כאמור המזמין .
-הלקוח יחתום על קבלת הציוד בטופס המיועד לכך .


1) הציוד שיגיע על העגלות והאריזות יהיה באחריותו של הלקוח ועליו לשמור על העגלות
והאריזות ולהחזירם יחד עם הכיסאות כשהם תקינים .

2) איסוף לפני השעה 10:00 בבוקר יהיה על בסיס מקום פנוי ותינתן תשובה עד 24 שעות
לפני כן.

3) הכיסאות שמגיעים עם כרית הינם בצע שחור\פשתן ע"פ בקשת הלקוח ,ויש להודיע על
בחירת הצבע בעת ביצוע ההזמנה . כרית בצבע לבן הינה בתוספת תשלום שתיקבע ע"י
החברה .

4) על הלקוח חלה חובת שימוש במוצרים למטרה אשר הם נועדו ,וכל שימוש אחר אסור
עלול לגרום לחיוב נוסף של הלקוח .

5) החברה מציגה את מוצריה לפי שמות \ קודים שניתנו ע"י "החברה" . על הלקוח לוודא
שהמוצר שהוזמן תואם את שמות\הקודים שנתנה "החברה". אין החברה אחראית על
ציוד שיוזמן שלא לפי הקוד שנתנה "החברה".

6) החזרת הציוד תעשה עצמאית ע"י הלקוח – אין החזרות בשבתות וחגים. הציוד שהושכר
יוחזר למחסני "החברה" עד לשעה 9:00 בבוקר למחרת , כאשר הציוד שהוחזר הינו
תקין וללא חוסרים .

7) בעת החזרת הציוד למחסני "החברה" ע"י הלקוח, אחריות הלקוח לקבל אישור חתום ע"י
מחסנאי\נציג מטעם "החברה", המעיד על החזרת סחורה תקינה.

8) ציוד שיוחזר לאחר השעה 9:00 בבוקר יחויב בתוספת תשלום של יום וחצי , ועבור כל
יום איחור נוסף תוספת תשלום נוספת של יום וחצי.

9) במידה והציוד יוחזר פגום\חסר יחויב הלקוח (ע"י פיקדון שהשאיר) ע"פ מחירון
"החברה".

10) ציוד שהוזמן מותנה בתשלום מלא מראש על ההזמנה , כל הודעה\הצעה\שמירה לא
תהיה רלוונטית ולא תחייב את החברה באספקת הציוד או בהתחייבות שמירת הציוד
לתאריך נדרש טרם התשלום.

11) אישור סופי להזמנה יינתן "מהחברה" 48 שעות לאחר מועד גביית התשלום בפועל.

12) לכל הזמנה יידרש השארת פיקדון כספי \ כרטיס אשראי \שיק ,שישמשו את "החברה"
לגביית תשלום במידה שיחול נזק לציוד , או איחור בעת חזרת הציוד למחסני "החברה",
וכן לכל הפרה של הלקוח שחלה ע"פ ההסכם הנ"ל.

13) במידה ולא תהיה באפשרות החברה לספק את הדגם הנדרש מכל סיבה שהיא בתאריך
ההזמנה המבוקש ,לאחר ההזמנה יוצע ללקוח כיסאות חליפיים או יוחזר ללקוח הכסף
במלואו .

14) הלקוח/המזמין רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
(להלן:”החוק”) והתקנות הנלוות לו בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה, בלבד
שנותרו עוד יותר מ-2 ימי עסקים עד למועד ביצוע העסקה.

15) "החברה" רשאית לגבות דמי ביטול על סך 5% או 100 שקלים הנמוך מבניהם.

16) במידה ו"לחברה" היו הוצאות מיוחדות לעסקה זכאית לקזז חלק זה מההחזר בהתאם
להצגת ההוצאות.

17) ביטול העסקה יעשה בטלפון או למייל: office@kiss-ot.com

18) אין באמור כדי להפחית ו/או לגרוע מההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן ו/או הוראות
דין אחרות.

19) במידה והלקוח \המזמין יבקש שירותי הובלה של הספקת הציוד, תישלח לו הצעת
מחיר בנפרד שהינה על בסיס זמינות ולפי תעריפי ההובלה "בחברה".

פריקה וטעינה

20) "החברה" אינה מתחייבת לספק שירותי הובלה , שירות זה הינו על בסיס זמינות
בלבד ! אספקה ופירוק הציוד תעשה לפי תקנון לקיחה \ והחזרת הציוד של החברה
הציוד יסופק בצמוד למשאית ובאזור הפריקה המתאפשרת (יש לוודא שהמשאית
יכולה להגיע לאזור הפריקה).

21) עיכוב של מעל 30 דק' יחויב הלקוח בתשלום נוסף לפי תעריפי הנהג .

22) אספקת ציוד תעשה לפי לוח זמנים של אותו היום ועד לשעה 16:00 של אותו היום .

23) פירוק הציוד יעשה לפי תיאום מראש בין הנהג והלקוח .

24) באחריות הלקוח\המזמין לדאוג למקום אחסנה בזמן האירוע לעגלות ולאריזות.
במידה ואין אפשרות להשאיר עגלה באתר יחויב הלקוח עבור הובלה כפולה.

הובלות :

פיזור ואיסוף הציוד, להלן: "לוגיסטיקה"

לוגיסטיקה כוללת פיזור, איסוף וסידור הציוד במקום האירוע, ובלבד שהחל משטח פריקת המשאית ועד לאזור האירוע ישנו שביל גישה המאפשר נסיעה רציפה של העגלות, נקי ממכשולים (מדרגות ייחשבו כמכשול).

כל מכשול שהוא אינו מאפשר כניסת עגלה על גלגלים יחשב כסבלות ואיננו נכלל בהסכם זה. הלקוח\המזמין מצהיר כי השטח מאזור משאית הפריקה ועד לאזור האתר(האירוע) הינו ישר
וללא מכשולים או מדרגות. לוגיסטיקה תינתן ע"פ זמינות החברה בלבד ובתיאום מראש.
זמני הפיזור והאיסוף יהיו ע"פ אפשרות התזמון של הצוות .

לוגיסטיקה כרוכה בעלות נוספת, עלות שירות זה תיקבע ע"פ מרחק, תנאי השטח , ומיקומו .

ט.ל.ח